1. Yleiset säännökset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja käsittelee ja säilyttää FS ESTONIA OÜ, joka on henkilötietojen rekisterinpitäjä (jäljempänä rekisterinpitäjä).

1.2. Tässä tietosuojakäytännössä rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Tietosuojakäytännössä tarkoitettu asiakas on kuka tahansa, joka ostaa tavaroita tai palveluita rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa laissa säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön säännösten mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta. 

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita henkilötietoja tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin, jotka rekisteröity jakaa suoraan tai välillisesti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluita verkkosivustolta.

2.3. Rekisteröity on vastuussa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Väärien tietojen tietoinen lähettäminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen viipymättä ilmoittamaan rekisterinpitäjälle antamiensa tietojen muutoksista.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat rekisteröidyn toimittamista vääristä tiedoista.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1 Etu- ja sukunimi;

3.1.2 Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Pankkitilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

 TÄYDENNÄ LUETTELOA SEN MUKAAN, MITÄ TIETOJA VIELÄ KÄSITELLÄÄN. POISTA, JOS JOTAIN EI KERÄTÄ TÄSTÄ LUETTELOSTA.

3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisissa rekistereissä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 §: n 1 momentin a, b, c ja f kohta:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät nämä edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaan:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 7 vuotta

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palveluiden toimivuuden varmistaminen
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika –7 vuotta

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 7 vuotta

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – rahoitustoiminta, kirjanpito
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – kaupan pitäminen
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 7 vuotta

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, siirtopalveluja tarjoaville yrityksille Rekisterinpitäjä on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

3.6. Käsitellessään ja tallentaessaan rekisteröidyn henkilötietoja rekisterinpitäjä toteuttaa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että henkilötiedot on suojattu vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään 7 vuotta.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tutkia niitä.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

4.5. Käyttääkseen oikeuksiaan rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa epo@fsestonia.ee

4.6. Oikeuksiensa suojaamiseksi rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

5. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietojen suojaa koskevan lain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivuston www.epoksiid.ee  kautta.